مدرک ایزو 9001

ضرورت ایجاد سیستمهاي کیفیت

با توجه به تغییر تدریجی دیدگاها در قبال کیفیت و انتظارات مشتریان، رقابتی شدن روز افزون بازارها وبرخورداري بیش از پیش مشتریان از حق انتخاب محصولات و خدمات با کیفیت بهتر یا قیمت پایین تر، ضرورت کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات برخی تولید کنندگان بویژه از طریق حذف هزینه هاي قابل حذف (هزینه هاي ضایعات، دوباره کاري، توقعات کیفی و غیره ...) ضرورت طراحی و ایجاد سیستم هاي کیفیت را با هدف شناسایی نقاط ریسک کیفی از ابتداي فرآیند آموزش پرسنل دست اندرکار تولید و حاکم نمودن دیدگاه خود کنترلی، مکتوب کردن روشهاي تولید و غیره و رعایت الزامات مستقیم و در نتیجه حذف تا حد امکان معایب  ، شرکت شهاب تصمیم به راه اندازی سیستم های مدیریتی گرفت ولذا سیستمهاي تضمین کیفیت بر مبناي استاندارد 9001 در شرکت شهاب استقرار یافت .